How Do I Know if My Team is Dragging me down?: An Investigation

#2153
Topic created · 24 Posts · 77 Views
 • So, after a few weeks of being with my current team, I’ve come to the conclusion I am the best player on the team. Let me give you a run-down, my flank? Sub-par. Mostly known for saying “can we please stop trolling” after I drop 700 dpm on IM noobs (I’m FUCKING INSANE). My pyro and heavy? Just along for the ride. Mkz is basically roster riding at this point with his 84 dpm average this season. Apple zoo? I don’t know what the fuck he’s doing tbh. Jetpacking and whatnot? Don’t care. My engineer? Gets fucking 37% heals every scrim, being one of the main downfalls of the Samitch_King demo. My sniper? Lunabrian makes up 11% of my team and misses out on 90% of the officials. Plus he’s awful… faceit level 10 who? Lastly, my spy. okay ngl airballer goes hard in the paint can’t really say nun about him.

  Overall my team has 7 shitters, one less shit player, and then me. People in the RGL community fear this truth, most notably Rene & Fuzze, (who should be arrested for making the worst spreadsheet I have ever seen in my life btw) who gave me an unjust 1 out of a possible 10 score in skill rating. Others who fear the truth are as follows: Res, Geen, BBL, Nukanga, Creamy, and whoever is reading this. You fear me. I am thinking of dumping my garbage team for some invite chumps that I can carry to victory. HMU bitches.

  Samitch_King, OUT!

 • 𝔖𝔬, 𝔞𝔣𝔱𝔢𝔯 𝔞 𝔣𝔢𝔴 𝔴𝔢𝔢𝔨𝔰 𝔬𝔣 𝔟𝔢𝔦𝔫𝔤 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔪𝔶 𝔠𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔱 𝔱𝔢𝔞𝔪, ℑ’𝔳𝔢 𝔠𝔬𝔪𝔢 𝔱𝔬 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔬𝔫𝔠𝔩𝔲𝔰𝔦𝔬𝔫 ℑ 𝔞𝔪 𝔱𝔥𝔢 𝔟𝔢𝔰𝔱 𝔭𝔩𝔞𝔶𝔢𝔯 𝔬𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔢𝔞𝔪. 𝔏𝔢𝔱 𝔪𝔢 𝔤𝔦𝔳𝔢 𝔶𝔬𝔲 𝔞 𝔯𝔲𝔫-𝔡𝔬𝔴𝔫, 𝔪𝔶 𝔣𝔩𝔞𝔫𝔨? 𝔖𝔲𝔟-𝔭𝔞𝔯. 𝔐𝔬𝔰𝔱𝔩𝔶 𝔨𝔫𝔬𝔴𝔫 𝔣𝔬𝔯 𝔰𝔞𝔶𝔦𝔫𝔤 “𝔠𝔞𝔫 𝔴𝔢 𝔭𝔩𝔢𝔞𝔰𝔢 𝔰𝔱𝔬𝔭 𝔱𝔯𝔬𝔩𝔩𝔦𝔫𝔤” 𝔞𝔣𝔱𝔢𝔯 ℑ 𝔡𝔯𝔬𝔭 700 𝔡𝔭𝔪 𝔬𝔫 ℑ𝔐 𝔫𝔬𝔬𝔟𝔰 (ℑ’𝔪 𝔉𝔘ℭ𝔎ℑ𝔑𝔊 ℑ𝔑𝔖𝔄𝔑𝔈). 𝔐𝔶 𝔭𝔶𝔯𝔬 𝔞𝔫𝔡 𝔥𝔢𝔞𝔳𝔶? 𝔍𝔲𝔰𝔱 𝔞𝔩𝔬𝔫𝔤 𝔣𝔬𝔯 𝔱𝔥𝔢 𝔯𝔦𝔡𝔢. 𝔐𝔨𝔷 𝔦𝔰 𝔟𝔞𝔰𝔦𝔠𝔞𝔩𝔩𝔶 𝔯𝔬𝔰𝔱𝔢𝔯 𝔯𝔦𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔱 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔭𝔬𝔦𝔫𝔱 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔥𝔦𝔰 84 𝔡𝔭𝔪 𝔞𝔳𝔢𝔯𝔞𝔤𝔢 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔰𝔢𝔞𝔰𝔬𝔫. 𝔄𝔭𝔭𝔩𝔢 𝔷𝔬𝔬? ℑ 𝔡𝔬𝔫’𝔱 𝔨𝔫𝔬𝔴 𝔴𝔥𝔞𝔱 𝔱𝔥𝔢 𝔣𝔲𝔠𝔨 𝔥𝔢’𝔰 𝔡𝔬𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔟𝔥. 𝔍𝔢𝔱𝔭𝔞𝔠𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔥𝔞𝔱𝔫𝔬𝔱? 𝔇𝔬𝔫’𝔱 𝔠𝔞𝔯𝔢. 𝔐𝔶 𝔢𝔫𝔤𝔦𝔫𝔢𝔢𝔯? 𝔊𝔢𝔱𝔰 𝔣𝔲𝔠𝔨𝔦𝔫𝔤 37% 𝔥𝔢𝔞𝔩𝔰 𝔢𝔳𝔢𝔯𝔶 𝔰𝔠𝔯𝔦𝔪, 𝔟𝔢𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫𝔢 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢 𝔪𝔞𝔦𝔫 𝔡𝔬𝔴𝔫𝔣𝔞𝔩𝔩𝔰 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢 𝔖𝔞𝔪𝔦𝔱𝔠𝔥_𝔎𝔦𝔫𝔤 𝔡𝔢𝔪𝔬. 𝔐𝔶 𝔰𝔫𝔦𝔭𝔢𝔯? 𝔏𝔲𝔫𝔞𝔟𝔯𝔦𝔞𝔫 𝔪𝔞𝔨𝔢𝔰 𝔲𝔭 11% 𝔬𝔣 𝔪𝔶 𝔱𝔢𝔞𝔪 𝔞𝔫𝔡 𝔪𝔦𝔰𝔰𝔢𝔰 𝔬𝔲𝔱 𝔬𝔫 90% 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢 𝔬𝔣𝔣𝔦𝔠𝔦𝔞𝔩𝔰. 𝔓𝔩𝔲𝔰 𝔥𝔢’𝔰 𝔞𝔴𝔣𝔲𝔩… 𝔣𝔞𝔠𝔢𝔦𝔱 𝔩𝔢𝔳𝔢𝔩 10 𝔴𝔥𝔬? 𝔏𝔞𝔰𝔱𝔩𝔶, 𝔪𝔶 𝔰𝔭𝔶. 𝔬𝔨𝔞𝔶 𝔫𝔤𝔩 𝔞𝔦𝔯𝔟𝔞𝔩𝔩𝔢𝔯 𝔤𝔬𝔢𝔰 𝔥𝔞𝔯𝔡 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔭𝔞𝔦𝔫𝔱 𝔠𝔞𝔫’𝔱 𝔯𝔢𝔞𝔩𝔩𝔶 𝔰𝔞𝔶 𝔫𝔲𝔫 𝔞𝔟𝔬𝔲𝔱 𝔥𝔦𝔪.

  𝔒𝔳𝔢𝔯𝔞𝔩𝔩 𝔪𝔶 𝔱𝔢𝔞𝔪 𝔥𝔞𝔰 7 𝔰𝔥𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯𝔰, 𝔬𝔫𝔢 𝔩𝔢𝔰𝔰 𝔰𝔥𝔦𝔱 𝔭𝔩𝔞𝔶𝔢𝔯, 𝔞𝔫𝔡 𝔱𝔥𝔢𝔫 𝔪𝔢. 𝔓𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 ℜ𝔊𝔏 𝔠𝔬𝔪𝔪𝔲𝔫𝔦𝔱𝔶 𝔣𝔢𝔞𝔯 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥, 𝔪𝔬𝔰𝔱 𝔫𝔬𝔱𝔞𝔟𝔩𝔶 ℜ𝔢𝔫𝔢 & 𝔉𝔲𝔷𝔷𝔢, (𝔴𝔥𝔬 𝔰𝔥𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔟𝔢 𝔞𝔯𝔯𝔢𝔰𝔱𝔢𝔡 𝔣𝔬𝔯 𝔪𝔞𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔢 𝔴𝔬𝔯𝔰𝔱 𝔰𝔭𝔯𝔢𝔞𝔡𝔰𝔥𝔢𝔢𝔱 ℑ 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔰𝔢𝔢𝔫 𝔦𝔫 𝔪𝔶 𝔩𝔦𝔣𝔢 𝔟𝔱𝔴) 𝔴𝔥𝔬 𝔤𝔞𝔳𝔢 𝔪𝔢 𝔞𝔫 𝔲𝔫𝔧𝔲𝔰𝔱 1 𝔬𝔲𝔱 𝔬𝔣 𝔞 𝔭𝔬𝔰𝔰𝔦𝔟𝔩𝔢 10 𝔰𝔠𝔬𝔯𝔢 𝔦𝔫 𝔰𝔨𝔦𝔩𝔩 𝔯𝔞𝔱𝔦𝔫𝔤. 𝔒𝔱𝔥𝔢𝔯𝔰 𝔴𝔥𝔬 𝔣𝔢𝔞𝔯 𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥 𝔞𝔯𝔢 𝔞𝔰 𝔣𝔬𝔩𝔩𝔬𝔴𝔰: ℜ𝔢𝔰, 𝔊𝔢𝔢𝔫, 𝔅𝔅𝔏, 𝔑𝔲𝔨𝔞𝔫𝔤𝔞, ℭ𝔯𝔢𝔞𝔪𝔶, 𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔥𝔬𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔦𝔰 𝔯𝔢𝔞𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔦𝔰. 𝔜𝔬𝔲 𝔣𝔢𝔞𝔯 𝔪𝔢. ℑ 𝔞𝔪 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔨𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔣 𝔡𝔲𝔪𝔭𝔦𝔫𝔤 𝔪𝔶 𝔤𝔞𝔯𝔟𝔞𝔤𝔢 𝔱𝔢𝔞𝔪 𝔣𝔬𝔯 𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔦𝔫𝔳𝔦𝔱𝔢 𝔠𝔥𝔲𝔪𝔭𝔰 𝔱𝔥𝔞𝔱 ℑ 𝔠𝔞𝔫 𝔠𝔞𝔯𝔯𝔶 𝔱𝔬 𝔳𝔦𝔠𝔱𝔬𝔯𝔶. ℌ𝔐𝔘 𝔟𝔦𝔱𝔠𝔥𝔢𝔰.

  𝔖𝔞𝔪𝔦𝔱𝔠𝔥_𝔎𝔦𝔫𝔤, 𝔒𝔘𝔗!

 • Dear Samitch_King,

  You claim I get “fucking 37% heals every scrim,” making me a “shitter.” I find this very offensive, because it is not MY fault that I receive said beam. I am the victim in this situation. You should instead hate on the “shitter” medic that gives the “fucking 37% heals every scrim.” I would say that your team has 6 shitters, one less shit player, one victim, and then you.

  Love,
  kjeeper

 • ¡┴∩O 'ƃuᴉʞ‾ɥɔʇᴉɯɐS

  ˙sǝɥɔʇᴉq ∩WH ˙ʎɹoʇɔᴉʌ oʇ ʎɹɹɐɔ uɐɔ I ʇɐɥʇ sdɯnɥɔ ǝʇᴉʌuᴉ ǝɯos ɹoɟ ɯɐǝʇ ǝƃɐqɹɐƃ ʎɯ ƃuᴉdɯnp ɟo ƃuᴉʞuᴉɥʇ ɯɐ I ˙ǝɯ ɹɐǝɟ no⅄ ˙sᴉɥʇ ƃuᴉpɐǝɹ sᴉ ɹǝʌǝoɥʍ puɐ 'ʎɯɐǝɹƆ 'ɐƃuɐʞnN '˥qq 'uǝǝפ 'sǝɹ :sʍolloɟ sɐ ǝɹɐ ɥʇnɹʇ ǝɥʇ ɹɐǝɟ oɥʍ sɹǝɥʇO ˙ƃuᴉʇɐɹ llᴉʞs uᴉ ǝɹoɔs 0Ɩ ǝlqᴉssod ɐ ɟo ʇno Ɩ ʇsnɾun uɐ ǝɯ ǝʌɐƃ oɥʍ (ʍʇq ǝɟᴉl ʎɯ uᴉ uǝǝs ɹǝʌǝ ǝʌɐɥ I ʇǝǝɥspɐǝɹds ʇsɹoʍ ǝɥʇ ƃuᴉʞɐɯ ɹoɟ pǝʇsǝɹɹɐ ǝq plnoɥs oɥʍ) 'ǝzznℲ ⅋ ǝuǝɹ ʎlqɐʇou ʇsoɯ 'ɥʇnɹʇ sᴉɥʇ ɹɐǝɟ ʎʇᴉunɯɯoɔ ˥פɹ ǝɥʇ uᴉ ǝldoǝԀ ˙ǝɯ uǝɥʇ puɐ 'ɹǝʎɐld ʇᴉɥs ssǝl ǝuo 'sɹǝʇʇᴉɥs ㄥ sɐɥ ɯɐǝʇ ʎɯ llɐɹǝʌO

  ˙ɯᴉɥ ʇnoqɐ unu ʎɐs ʎllɐǝɹ ʇ’uɐɔ ʇuᴉɐd ǝɥʇ uᴉ pɹɐɥ sǝoƃ ɹǝllɐqɹᴉɐ lƃu ʎɐʞo ˙ʎds ʎɯ 'ʎlʇsɐ˥ ¿oɥʍ 0Ɩ lǝʌǝl ʇᴉǝɔɐɟ …lnɟʍɐ s’ǝɥ snlԀ ˙slɐᴉɔᴉɟɟo ǝɥʇ ɟo %06 uo ʇno sǝssᴉɯ puɐ ɯɐǝʇ ʎɯ ɟo %ƖƖ dn sǝʞɐɯ uɐᴉɹqɐun˥ ¿ɹǝdᴉus ʎW ˙oɯǝp ƃuᴉʞ‾ɥɔʇᴉɯɐS ǝɥʇ ɟo sllɐɟuʍop uᴉɐɯ ǝɥʇ ɟo ǝuo ƃuᴉǝq 'ɯᴉɹɔs ʎɹǝʌǝ slɐǝɥ %ㄥƐ ƃuᴉʞɔnɟ sʇǝפ ¿ɹǝǝuᴉƃuǝ ʎW ˙ǝɹɐɔ ʇ’uop ¿ʇouʇɐɥʍ puɐ ƃuᴉʞɔɐdʇǝſ ˙ɥqʇ ƃuᴉop s’ǝɥ ʞɔnɟ ǝɥʇ ʇɐɥʍ ʍouʞ ʇ’uop I ¿ooz ǝldd∀ ˙uosɐǝs sᴉɥʇ ǝƃɐɹǝʌɐ ɯdp ㄣ8 sᴉɥ ɥʇᴉʍ ʇuᴉod sᴉɥʇ ʇɐ ƃuᴉpᴉɹ ɹǝʇsoɹ ʎllɐɔᴉsɐq sᴉ zʞW ˙ǝpᴉɹ ǝɥʇ ɹoɟ ƃuolɐ ʇsnſ ¿ʎʌɐǝɥ puɐ oɹʎd ʎW ˙(ƎN∀SNI פNIʞƆ∩Ⅎ ɯ’I) sqoou WI uo ɯdp 00ㄥ doɹp I ɹǝʇɟɐ ”ƃuᴉlloɹʇ doʇs ǝsɐǝld ǝʍ uɐɔ“ ƃuᴉʎɐs ɹoɟ uʍouʞ ʎlʇsoW ˙ɹɐd-qnS ¿ʞuɐlɟ ʎɯ 'uʍop-unɹ ɐ noʎ ǝʌᴉƃ ǝɯ ʇǝ˥ ˙ɯɐǝʇ ǝɥʇ uo ɹǝʎɐld ʇsǝq ǝɥʇ ɯɐ I uoᴉsnlɔuoɔ ǝɥʇ oʇ ǝɯoɔ ǝʌ’I 'ɯɐǝʇ ʇuǝɹɹnɔ ʎɯ ɥʇᴉʍ ƃuᴉǝq ɟo sʞǝǝʍ ʍǝɟ ɐ ɹǝʇɟɐ 'oS

 • The_Scientific_Method.svg.png

 • @keeper you defo a victim in one or more ways

  download.jpg

 • @freeblink-Samitch I’ve never seen a man in such delusion that they think they single handedly carry a team. its called, carry harder, if you can’t get them along, get better. you’re sub IM, GET. BETTER.

 • @clin you sound rather homosexual in this current moment.

 • I think you are quite awful in all moments

 • @freeblink-Samitch said in How Do I Know if My Team is Dragging me down?: An Investigation:

  So, after a few weeks of being with my current team, I’ve come to the conclusion I am the best player on the team. Let me give you a run-down, my flank? Sub-par. Mostly known for saying “can we please stop trolling” after I drop 700 dpm on IM noobs (I’m FUCKING INSANE). My pyro and heavy? Just along for the ride. Mkz is basically roster riding at this point with his 84 dpm average this season. Apple zoo? I don’t know what the fuck he’s doing tbh. Jetpacking and whatnot? Don’t care. My engineer? Gets fucking 37% heals every scrim, being one of the main downfalls of the Samitch_King demo. My sniper? Lunabrian makes up 11% of my team and misses out on 90% of the officials. Plus he’s awful… faceit level 10 who? Lastly, my spy. okay ngl airballer goes hard in the paint can’t really say nun about him.
  Overall my team has 7 shitters, one less shit player, and then me. People in the RGL community fear this truth, most notably Rene & Fuzze, (who should be arrested for making the worst spreadsheet I have ever seen in my life btw) who gave me an unjust 1 out of a possible 10 score in skill rating. Others who fear the truth are as follows: Res, Geen, BBL, Nukanga, Creamy, and whoever is reading this. You fear me. I am thinking of dumping my garbage team for some invite chumps that I can carry to victory. HMU bitches.
  Samitch_King, OUT!

  ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਨ-ਡਾਊਨ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਫਲੈਂਕ? ਉਪ-ਪਾਰ. IM noobs 'ਤੇ 700 dpm ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ” ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ)। ਮੇਰਾ ਪਾਇਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰੀ? ਬੱਸ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਾਲ। Mkz ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 84 dpm ਔਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਪਲ ਚਿੜੀਆਘਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈੱਟਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਸੈਮੀਚ_ਕਿੰਗ ਡੈਮੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 37% ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਨਾਈਪਰ? ਲੂਨਾਬ੍ਰੀਅਨ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ 11% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90% ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ… ਫੇਸਟਾਈਟ ਲੈਵਲ 10 ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜਾਸੂਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਜੀਐਲ ਏਅਰਬਾਲਰ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

  ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 7 ​​ਸ਼ਿਟਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਸ਼ੀਟ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। RGL ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਨੇ ਅਤੇ ਫੂਜ਼, (ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ btw) ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਨਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ 10 ਸਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਰੇਸ, ਜੀਨ, ਬੀਬੀਐਲ, ਨੁਕਾਂਗਾ, ਕ੍ਰੀਮੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੂੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੰਪਾਂ ਲਈ ਡੰਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। HMU bitches.

  ਸਮੀਚ_ਕਿੰਗ, ਬਾਹਰ!

 • @freeblink-Samitch O lea la, ina ua mavae ni nai vaiaso o loʻo i ai ma laʻu 'au o loʻo i ai nei, ua ou oʻo mai i le faaiuga o aʻu o le tagata taalo sili ona lelei i le 'au. Se’i ou avatu ia te oe se fa’aletonu, lo’u pito? La’au-pa. E masani ona lauiloa mo le fai mai “fa’amolemole taofi le ta’avale” pe a uma ona ou pa’u 700 dpm ile IM noobs (O’u FUCKING INSANE). O loʻu pyro ma le mamafa? Na’o le alu atu mo le tietiega. O le Mkz o loʻo faʻamauina le taʻavale i lenei taimi ma lona 84 dpm averesi i lenei vaitau. Apple zoo? Ou te le iloa le mea leaga o loʻo ia faia tbh. Jetpacking ma a leai? Aua le popole. La’u inisinia? E maua le fucking 37% fa’amālōlōina uma scrim, o se tasi o pa’ū autu o le Samitch_King demo. La’u fana fana? Lunabrian e 11% o la’u 'au ae misia le 90% o le au ofisa. E le gata i lea e leaga tele o ia … fa’atusa tulaga 10 o ai? Mulimuli ane, la’u sipai. lelei ngl airballer alu malosi i le vali e le mafai ona fai moni nun e uiga ia te ia.

  O le aotelega o la’u 'au e 7 sita, tasi le tama ta’aalo, ona sosoo ai lea ma a’u. O tagata i totonu o le RGL community e fefefe i lenei mea moni, aemaise lava Rene & Fuzze, (o le e tatau ona taofia mo le faia o se ripoti sili ona leaga ua ou vaai i ai i loʻu olaga btw) o le na tuuina mai ia te aʻu le 1 le tonu mai le 10 togi i le tomai faʻavasega. O isi e matataʻu i le upu moni e faapea: Res, Geen, BBL, Nukanga, Creamy, ma soʻo se tasi o faitau i lenei mea. Tou te fefe ia te au. O lo’o ou mafaufau e lafoa’i la’u 'au lapisi mo ni mea’ai e mafai ona ou ave i le manumalo. HMU bites.

  Samitch_King, IFO!

 • سو، منهنجي هاڻوڪي ٽيم سان گڏ هجڻ جي ڪجهه هفتن کان پوء، مان نتيجي تي آهيان مان ٽيم تي بهترين رانديگر آهيان. مون کي توهان کي هڪ رنج هيٺ ڏيڻ ڏيو، منهنجو فنا؟ ذيلي پار. گهڻو ڪري چوڻ لاء known اڻن ٿو "ڇا اسان توهان کي 700 ڊي پي ايم تي 700 ڊي پي ايم کي ڇڏي ڏيڻ کان روڪي سگهو ٿا. منهنجو پيرو ۽ وزن؟ صرف سواري لاء. Mkz بنيادي طور تي هن جي 84 ڊي پي ايم سراسري هن موسم ۾ هن موسم ۾ سوار آهي. ايپل زو؟ مون کي خبر ناهي ته هو ڇا پيو ڪري رهيو آهي. جيٽنگنگ ۽ ڇا؟ پرواه ناهي. منهنجو انجنيئر؟ هر اسڪميٽ جي هر اسڪمي کي کوٽائي ڇڏيو آهي، SAMICH_CICK_CONCE DOME جي بنيادي گهٽتائي مان هڪ آهي. منهنجو سنيپر؟ لونابين منهنجي ٽيم جو 11 سيڪڙو ٺاهيندو آهي ۽ سرڪاري طور تي 90 سيڪڙو تي وڃائي ٿو. انهي سان گڏ هو خوفناڪ آهي … منهن جي سطح 10 ڪير؟ آخرڪار، منهنجو جاسوس. ٺيڪ آهي اينگ ايل ايئر بالر کي سخت لڳندو آهي ته واقعي هن جي باري ۾ نه چئي سگهي ٿو.
  مجموعي طور تي منهنجي ٽيم وٽ 7 شيٽرز آهن، هڪ گهٽ شٽ پليئر، ۽ پوء مون. ڇو کان پي اي تي برمائي ڪندڙ اهو سچ آهي، سعاب جي ڪ to ڻ لاء ڀ، ي وارين ڪ to ڻ لاء، ڪيل سخت فائدو بنائڻ لاء. ٻيا جيڪي حقيقت کان ڊ fear ن ٿا اهو هيٺيان آهن: ريف، بي بي ايل، نکونگا، ڪريم، ڪريم، ۽ جيڪو به اهو پڙهي رهيو آهي. تون مون کان ڊ fear و. مان سوچي رهيو آهيان منهنجي گندگي جي ٽيم کي ڪجهه دعوت ڏيڻ لاء ڪجهه دعوت ڏيڻ لاء مان فتح ڪري سگهان ٿو. ايڇ ايم يو ڪيچون.
  SAMIMCHOCH_CK، ٻاهر!

 • @keeper said in How Do I Know if My Team is Dragging me down?: An Investigation:

  SAMICH_CICK_CONCE DOME

  SAMICH_CICK_CONCE DOME

 • @keeper אַזוי, נאָך אַ ביסל וואָכן פון זיין מיט מיין קראַנט מאַנשאַפֿט, איך בין אין דער שטימונג פֿאַר דער בעסטער שפּילער אין דער מאַנשאַפֿט. לאָז איך אײַך אַרײַנטאָן אַ קאַרב, מײַנע עצבנות? סוב פּאַר. מערסט באקאנט פֿאַר זאָגן "קענען מיר האַלטן איר פון 700 דפּם צו 700 דפּם? מיין צאָל און וואָג? נאָר פֿאַר די פאָר. מקז איז בייסיקלי זיין 84 דפּם דורכשניטלעך. דער רידער איז ריידינג דעם סעזאָן. עפּל זאָאָלאָגישער גאָרטן? איך טאָן ניט וויסן וואס ער טוט צו 90% - פּלוס ער איז גוואַלדיק … ווער ס פּנים מדרגה 10? צום סוף, מיין דעטעקטיוו. קען נישט טאַקע זאָגן וועגן דעם.
  אין גאַנץ, מיין מאַנשאַפֿט האט 7 שאַטערז, איין שפּילער מיט נידעריק שאָס, און אַזוי אויף. דאָס איז אמת פֿאַר די וואס זענען אַבסעסט מיט פּע, צו שנייַדן אַוועק די ווישער, צו מאַכן די וואָריער קוואָטיענט, צו מאַכן אַ ערנסט נוץ. אנדערע וואס האבן נישט קיין מורא דערפון זענען ווי פאלגענד: ריף, בבל, ניקאָנגא, קרים, קרים, און ווער עס לײענט דאָס. איר האָט זיך דערשראָקן פון מיר איך טראַכטן פון געבן מיין דרעק מאַנשאַפֿט עפּעס צו פאַרבעטן אַזוי איך קענען געווינען. Hmu שליסלען
  SAMIMCHOCH_CK, אויס!

 • Entonces, después de algunas semanas de estar con mi equipo actual, llegué a la conclusión de que soy el mejor jugador del equipo. ¿Déjame darte un resumen, mi flanco? Deficiente. Principalmente conocido por decir “¿podemos dejar de trolear?” después de dejar caer 700 dpm en novatos de mensajería instantánea (Estoy JODIENDO LOCO). Mi piro y pesado? Sólo a lo largo del viaje. Mkz básicamente está en la lista en este momento con su promedio de 84 dpm esta temporada. zoológico de manzanas? No sé qué carajo está haciendo tbh. Jetpack y todo eso? no me importa ¿Mi ingeniero? Obtiene un puto 37% cura cada malla, siendo una de las principales desventajas de la demostración de Samitch_King. ¿Mi francotirador? Lunabrian constituye el 11% de mi equipo y se pierde el 90% de los árbitros. Además, es horrible… faceit nivel 10, ¿quién? Por último, mi espía. bien, ngl airballer se pone duro en la pintura, realmente no puedo decir nada sobre él.
  En general mi equipo tiene 7 cagadores, un jugador de mierda menos, y luego yo. La gente de la comunidad de RGL teme esta verdad, sobre todo Rene y Fuzze (que deberían ser arrestados por hacer la peor hoja de cálculo que he visto en mi vida, por cierto) que me dieron una puntuación injusta de 1 de 10 posibles en calificación de habilidad. Otros que temen a la verdad son los siguientes: Res, Geen, BBL, Nukanga, Creamy y quienquiera que esté leyendo esto. Me tienes miedo. Estoy pensando en deshacerme de mi equipo de basura por algunos tontos invitados que puedo llevar a la victoria. Perras HMU.
  Samitch_King, ¡FUERA!

 • @freeblink-Samitch ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိအသင်းမှာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင် နေရပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ အသင်းမှာ အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်အတွက် ခံစားချက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ စိတ်တိုနေသလား၊ ဆပ်။ "ငါတို့ မင်းကို 700dpm ကနေ 700dpm အထိ ထိန်းထားပေးနိုင်မလား ငါ့နံပါတ်နဲ့ အလေးချိန်လား။ စီးဖို့သက်သက်ပါ။ Mcz က အခြေခံအားဖြင့် သူ့ရဲ့ 84dpm ပျမ်းမျှပါ။ မြင်းစီးသူက ဒီရာသီမှာ စီးနေတာ။ Apple တိရစ္ဆာန်ရုံက ဘယ်သူလဲမသိဘူး သူက 90 % - ပေါင်းတဲ့သူက ကြီးတယ် … ဘယ်သူက အဆင့် 10 လဲ ?
  စုစုပေါင်း၊ ကျွန်တော့်အဖွဲ့မှာ သေနတ်သမား ၇ ယောက်၊ အနိမ့်အမြင့် ပစ်ခတ်တဲ့ ကစားသမား တစ်ယောက် စသဖြင့်ပေါ့။ PE ကို အစွဲအလမ်းကြီးသူ၊ တံပိုးကိုဖြတ်ရန်၊ စစ်သည်တော်၏ ထက်မြက်စေရန်၊ ကြီးလေးသောအမြတ်အစွန်းကို ရရန်၊ မကြောက်သောအခြားသူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- Reef, Babylon, Niconga, Crimea, Crimea, and whoever it. မင်းငါ့ကိုကြောက်လို့ ငါအနိုင်ရဖို့ ငါ့အရှက်ကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့ တစ်ခုခုပေးမယ်လို့ တွေးနေတယ်။ မူးသော့များ
  SAMIMCHOCH_CK၊ ထွက်။

 • rightnow — Today at 7:28 PM
  لذلك ، بعد بضعة أسابيع من وجودي مع فريقي الحالي ، أنا في مزاج أفضل لأفضل لاعب في الفريق. اسمحوا لي أن أضع بعض الشيء فيك ، توتري؟ بشكل متدني. اشتهر بقوله "هل يمكننا إبقائك من 700dpm إلى 700dpm؟ رقمي ووزني؟ فقط للركوب. Mcz هو متوسط ​​84dpm. الفارس يركب هذا الموسم. حديقة حيوانات Apple؟ لا أعرف من يفعل حتى 90 ٪ - بالإضافة إلى أنه ضخم … من يواجه المستوى 10؟ أخيرًا ، لا يستطيع المحقق الخاص بي أن يقول حقًا عن هذا.
  في المجموع ، يمتلك فريقي 7 رماة ، ولاعب واحد بتسديدة منخفضة ، وهكذا. هذا صحيح بالنسبة لأولئك المهووسين بـ PE ، لقطع المسحة ، لجعل حاصل المحارب ، لتحقيق ربح حقيقي. والبعض الآخر الذي لا يخاف منه هم على النحو التالي: ريف ، بابل ، نيكونجا ، القرم ، القرم ، ومن يقرأها. لقد شعرت بالخوف مني وأعتقد أن إعطاء فريقي القرف شيئًا لدعوته حتى أتمكن من الفوز. مفاتيح Hmu
  SAMIMCHOCH_CK ، أخرج!

 • @freeblink-Samitch said in How Do I Know if My Team is Dragging me down?: An Investigation:

  So, after a few weeks of being with my current team, I’ve come to the conclusion I am the best player on the team. Let me give you a run-down, my flank? Sub-par. Mostly known for saying “can we please stop trolling” after I drop 700 dpm on IM noobs (I’m FUCKING INSANE). My pyro and heavy? Just along for the ride. Mkz is basically roster riding at this point with his 84 dpm average this season. Apple zoo? I don’t know what the fuck he’s doing tbh. Jetpacking and whatnot? Don’t care. My engineer? Gets fucking 37% heals every scrim, being one of the main downfalls of the Samitch_King demo. My sniper? Lunabrian makes up 11% of my team and misses out on 90% of the officials. Plus he’s awful… faceit level 10 who? Lastly, my spy. okay ngl airballer goes hard in the paint can’t really say nun about him.

  Overall my team has 7 shitters, one less shit player, and then me. People in the RGL community fear this truth, most notably Rene & Fuzze, (who should be arrested for making the worst spreadsheet I have ever seen in my life btw) who gave me an unjust 1 out of a possible 10 score in skill rating. Others who fear the truth are as follows: Res, Geen, BBL, Nukanga, Creamy, and whoever is reading this. You fear me. I am thinking of dumping my garbage team for some invite chumps that I can carry to victory. HMU bitches.

  Samitch_King, OUT!

  My dearest Emilia,
  In our last correspondence, I vouchsafed to you my prospects on the homestead, and my prospects in the TF2 NA RGL.gg Highlander Main Division. The harvest was ample, and we will sup clear through winter on surplus, however, regrettably, while our bellies will be full, our hearts will be heavy. Sadly, my prospects for this season of RGL.gg NA TF2 Highlander are not as veracious as the past harvest, and the situation weighs heavily on my mind. The children have been neglecting their chores and education in favor of seeking sick airshots, but alas, their endeavor has not met with fruit, and they are stuck in IM this season. It is all we can do to keep going in main, but alas, my team is full of shitters. I would complain to you of their lackluster performance, but i do not wish to bore you with the details of their incomitance.

Log in to reply